Operations and Projects Manager

Apply now

The Digital Hub Development Agency (DHDA) is seeking to recruit an Operations and Projects Manager to lead the delivery of Facilities and Property Management and related activities.

As part of our senior management team, you’ll report to the CEO and collaborate closely with the CFO. Our home is in the historic Liberties area of Dublin, where we oversee The Digital Hub, providing high-quality flexible office and multi-use event spaces across an eclectic mix of industrial and historic buildings. We provide a vibrant campus for developing tech and creative organisations, while working on a wider masterplan to revitalise the landscape of Dublin 8.

We are seeking a capable Operations and Projects Manager with a minimum of 5 years’ hands-on operational experience in facilities or property management (or relevant project management experience dealing with buildings / physical infrastructure). This in-house role is varied – you’ll be responsible for managing contracted services to support on-going operations and advance a range of interesting projects of differing scales. You will need a knack for forecasting activity and managing budgets, as you communicate effectively with a broad spectrum of stakeholders.

What We’re Looking For:

– A minimum of 5 years’ operational experience in facilities, property management, or relevant project management involving buildings/physical infrastructure.

– A proactive and adaptable approach to managing both day-to-day operations and a portfolio of projects.

– The acumen enabling you to forecast and manage activity and expenditure effectively.

– Communication skills to update and engage with a wide range of stakeholders.

– An interest in being part of our mission to foster a successful and vibrant enterprise cluster for growing technology and creative companies and facilitate urban regeneration in the Liberties area.

For more detailed information on the role, the terms and application process, contact John Deely at Pinpoint (Recruit@pinpoint.ie,  (01) 642 5721). Closing Date: 5pm, Monday 25th September 2023.

As an Equal Opportunities Employer fully committed to our Public Sector Equality and Human Rights Duty, we encourage interest and applications under all the grounds of the Employment Equality Act.

BAINISTEOIR OIBRÍOCHTAÍ AGUS TIONSCADAL – GNÍOMHAIREACHT FORBARTHA DON MHOL DIGITEACH

Eolas Fúinne:

Tá an Ghníomhaireacht Forbartha don Mhol Digiteach (DHDA) ag iarraidh Bainisteoir Oibríochtaí agus Tionscadal a earcú chun seachadadh Áiseanna agus Bainistíocht Maoine mar aon le gníomhaíochtaí gaolmhara a threorú. Mar chuid dár bhfoireann shinsearach bainistíochta, tuairisceoidh tú don bPríomhoifigeach Feidhmiúcháin agus comhoibreoidh tú go dlúth leis an bPríomhoifigeach Airgeadais. Táimid lonnaithe i gceantar stairiúil na Saoirsí i mBaile Átha Cliath, áit a ndéanaimid maoirseacht ar an Mol Digiteach a chuireann spásanna solúbtha ilúsáide d’oifigí agus d’imeachtaí ar ardchaighdeán ar fáil i meascáin eicléicteach d’fhoirgnimh thionsclaíocha agus stairiúla. Tá campas bríomhar againn chun eagraíochtaí teicneolaíochta agus cruthaitheacha a fhorbairt, agus sinne ag obair ar mháistirphlean níos leithne chun tírdhreach Bhaile Átha Cliath 8 a athbheochan.

Do Ról

Táimid ag lorg Bainisteoir Oibríochtaí agus Tionscadal cumasach a bhfuil taithí phraiticiúil oibríochta 5 bliana ar a laghad aige in áiseanna nó i mbainistíocht réadmhaoine (nó taithí ábhartha bainistíochta tionscadail a dhéileálann le foirgnimh /bonneagar fisiciúil). Baineann tascanna éagsúla leis an bpost in-tí seo  – beidh tú freagrach as seirbhísí ar conradh a bhainistiú chun tacú le hoibríochtaí leanúnacha agus réimse tionscadal spéisiúil de scálaí éagsúla a chur chun cinn. Beidh gá le scil chun gníomhaíocht a thuar agus buiséid a bhainistiú, de réir mar a dhéanann tú cumarsáid éifeachtach le raon leathan páirtithe leasmhara.

Cad atá á lorg againn:

– Taithí oibríochtúil 5 bliana ar a laghad ar bhainistíocht áiseanna, réadmhaoine, nó ar bhainistíocht tionscadail ábhartha a bhaineann le foirgnimh/bonneagar fisiciúil.

– Cur chuige réamhghníomhach, inoiriúnaithe i leith gnáthoibríochtaí lá go lá agus punann tionscadal araon a bhainistiú.

– Grinneas a chuireann ar do chumas gníomhaíocht agus caiteachas a thuar agus a bhainistiú go héifeachtach.

– Scileanna cumarsáide chun raon leathan páirtithe leasmhara a choinneáil ar an eolas agus chun teagmháil a dhéanamh leo.

– Spéis i bheith mar chuid dár misean braisle fiontraíochta rathúil, bríomhar a chothú chun cuideachtaí teicneolaíochta agus cruthaitheacha a chur chun cinn agus chun athghiniúint uirbeach a éascú i gceantar na Saoirsí.

Chun tuilleadh eolais níos mionsonraithe a fháil ar an ról, ar na téarmaí agus ar an bpróiseas iarratais, déan teagmháil le John Deely ag Pinpoint (Recruit@pinpoint.ie,  (01) 642 5721). Dáta Deiridh: 5pm, Dé Luain  25 Meán Fómhair 2023.

Mar Fhostóir Comhdheiseanna atá tiomanta go hiomlán dár nDualgas Earnála Poiblí um Chomhionannas agus Cearta an Duine, spreagaimid spéis agus iarratais faoi fhorais uile an Achta um Chomhionannas Fostaíochta.